Our Team

Prashant Dhorda

Prashant Dhorda

CEO
Sajan Nair

Sajan Nair

CTO / Technical Architect
Hemali Vartak

Hemali Vartak

Manager Human Resource